Foredragsholdere

En oversikt over foredragsholdere.

2024

Her vil foredragsholdere lanseres fortløpende. Følg med!

Samarbeid SørTidligere foredragsholdere

2023


Last ned presentasjoner
Daniel Kvammen

Daniel Kvammen

Daniel Kvammen er for de fleste kjent som en artist med stor suksess og mange meritter bak seg. Kvammen har med sine 10 år i musikkbransjen en imponerende CV å vise til. Herunder Spelemannspris, platinumplater, over 30 millioner streams og deltakelse i noen av Norges største underholdningsprogrammer, som Kompani Lauritzen og Maskorama. Til tross for dette har Kvammen ofte følt på ensomhet og det å ikke strekke til. De siste årene har han vært åpen og ærlig om baksiden av medaljen, og psykisk helse, spesielt hos menn. På årets Handlingsplanfestival inviterer vi til konsert med Daniel Kvammen.

Kristoffer Chelsom Vogt

Kristoffer Chelsom Vogt

Kristoffer Chelsom Vogt er professor og instituttleder ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen. Han forsker på unges veier gjennom utdanningssystemet og inn i arbeidslivet. Han har publisert vitenskapelige arbeider om yrkesfaglig utdanning, frafall i videregående, innsnevring av aldersnormer, besteforeldres rolle i unges liv, unges bruk av 'friår', praktisk arbeid i kunnskapssamfunnet, historiske endringer innen klasseanalyse, myter om velferd, kjønnssegregering på arbeidsmarkedet, endringer i barn og unges hverdagsliv og utdanningsvalg, fremstilling av gutter som tapere, og gutters tidsbruk på gaming og lekser. Han var medlem av Ungidag-utvalget, som i 2019 leverte NOU om likestillingsutfordringer blant barn og unge. På Handlingsplanfestivalen vil han snakke om sosial bærekraft i oppvekst og utdanning.

Erlend Vik

Erlend Vik

Erlend Vik er utdannet sosiolog og har en doktorgrad i helse- og sosialfag. Han har stilling som førsteamanuensis i helseledelse ved Høgskolen i Molde og er tilsatt som førsteamanuensis ll ved NTNU Ålesund (IHA). Han har forsket på samhandling i helsetjenesten og ulike samhandlingsverktøy, og han er opptatt av å utvikle teori om hvordan vi skal forstå og forklare samhandlingsutfordringen i helse- og velferdstjenestene. På Handlingsplanfestivalen vil han presentere sin teori om en funksjonelt differensiert helse- og velferdstjeneste og hvilke implikasjoner dette har for ledere som arbeider for å fremme samhandling og integrasjon på tvers av profesjonelle og organisatoriske grenser.

Marit Skivenes

Marit Skivenes

Marit Skivenes er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Skivenes er en internasjonalt anerkjent barnevernsforsker, hun leder Centre for Research on Discretion and Paternalism. Forskningen tar bl a opp beslutningsprosessene i barnevernet, terskler for omsorgssvikt og barns rettigheter og medvirkning. Skivenes har også gjennom sin forskning studert barnevernets praksis og hvordan barnevernet er organisert i Norge og andre land. Hun ledet det regjeringsoppnevnte utvalget som har utredet rettssikkerhetssitasjonen i norsk barnevern, og leverte nylig rapporten NOU 2023: 7 Trygg Barndom, Sikker Fremtid til Barne- og Familieminister Toppe.

Ronny Olsen

Ronny Olsen

Ronny Olsen er rådgiver for folkehelse og lokal samfunnsutvikling i Nordland fylkeskommune. Han er opptatt av at systematisk og målrettet arbeid over tid gir resultater, og at godt planarbeid er en forutsetning for arbeidet. Høythengende planer og visjoner kan imidlertid innebære en risiko for manglende prioritering av tiltak vi vet virker. Veien til forbedring og forebygging er derfor avhengig av fleksibilitet og viljen til å ta det fra ord til handling. På Handlingsplanfestivalen vil han snakke om at Nordland fylke har siden 2014 hatt en nullvisjon mot selvmord og har i oppfølgingen av denne prioritert praktiske tiltak for forebygging av selvmord.

Karen Stenslund

Karen Stenslund

Karen Stenslund er enhetsleder ved Mosby oppvekstsenter, som har barneskole og en barnehage under samme tak. Her har leken og læring gjennom lek vært et satsingsområde i mange år. Alle med er visjonen og arbeidsmåtene er mange og varierte. Leken er en naturlig del av hverdagen og opplæringen har mest fokus på læringsglede. Hvorfor, hvordan og hva det har ført er noe av det Karen skal snakke om. Alle med- en skolehverdag på barnas premisser!

Øyvind Kvello

Øyvind Kvello

Øyvind Kvello er professor ved NTNU og USN. Han veileder hjelpeapparatet for barn, unge og familier i mange kommuner, og gir administrativ støtte ved gjennomføring av barneverns-/oppvekstreformen. Han har skrevet over 100 artikler, kapitler og bøker – både om barn i risiko, barns normalutvikling, samt om gode oppvekstmiljø. På Handlingsplanfestivalen vil han snakke om forebygging utfra risiko - og beskyttelsesfaktorer. Hva sier forskningen? Hva kan vi forebygge på universelt og selektivt nivå, og hvordan kan vi gjøre det?

Trond Garborg

Trond Garborg

Trond Garborg er utdannet cand.mag. i sosiologi fra Universitetet i Bergen. Han jobber som leder for Ung Arena og Rask Psykisk Helsehjelp, samt er prosjektleder for Sammen Mot i Midt-Telemark kommune. Han har fra tidligere erfaring som avdelingsleder på institusjon, fagkonsulent for forsterkede fosterhjem og som kvalitetsansvarlig i en organisasjon innenfor barnevernsfeltet. Han er spesielt opptatt av at mennesker møter hverandre med nysgjerrighet og godhet. Han vektlegger medvirkning, samskaping og innovasjon for å utvikle solide og varige helsefremmende og forebyggende tiltak i lokalmiljøet. På handlingsplanfestivalen vil han presentere Sammen Mot, et folkehelseprosjekt som tar mål av seg å styrke de viktige voksne rundt barna for å skape Trygge Voksne for Trygge Barn i kommunen.

Brita Rønning Iversen

Brita Rønning Iversen

Brita Rønning Iversen er psykologspesialist og er ansatt som kommunepsykolog i Midt – Telemark kommune. For tida er hun mest knytta til Ung Arena Midt-Telemark og de faglige utviklingsprosjektene som drives her. Her møter hun foreldre og ungdom som ønsker samtaler, og veileder andre yrkesgrupper. Hun er opptatt av å ha ei samarbeidsorientert tilnærming, og at vi sammen kan jobbe for betre psykiske helse og livskvalitet gjennom samtaler og andre tiltak som er viktig for trivsel og mestring. Brita er utdanna psykolog ved universitetet i Oslo og spesialist i klinisk samfunnspsykologi og har videre utdanning i blant annet kognitiv terapi, familieterapi og oppmerksomhetstrening/ mindfullnessmeditasjon. Hun er opptatt av å se etter styrker og ressurser, og støtte og styrke de voksne med ansvar for barn og unge. På Handlingsplanfestivalen skal presentere SammenMot i Midt-Telemark. Dette er en satsning for å etablere en felles kompetanse blant voksne på de arenaene der barn og unge er; barnhage/skole, fritid og familien.

Merete Haugen

Merete Haugen

Merete Haugen er utdannet vernepleier og har en mastergrad i familieterapi og systemisk praksis. Hun jobber i dag som spesialrådgiver for KORUS Sør med blant annet bistand til kommuner ved utvikling av tverrsektorielle samhandlingsmodeller og tidlig innsats. Hun har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten med arbeid med små barn, deres pårørende og samarbeid med ulike kommunale aktører. Hun er særlig opptatt av barne- og familieperspektivet i utvikling av tjenester. På Handlingsplanfestivalen vil hun sammen med Anne Pernille Flatebakken dele erfaringer i arbeidet med tverrsektorielle samhandlingsmodeller fra 2008 og frem til i dag.

Anne Pernille Flatebakken

Anne Pernille Flatebakken

Anne Pernille Flatebakken er grunnutdannet Adjunkt m/tillegg. På KORUS Sør har hun tittel spesialrådgiver og jobber blant annet med tverrsektorielt samarbeid, forebygging, medvirkning og samhandlingsmodeller. Hun er opptatt av å utvikle tjenestene, slik at tverrsektorielt samarbeid blir et godt verktøy for å skape økt kunnskap, forutsigbare rammer og vekst i fagmiljøene. Anne Pernille har lang erfaring med å jobbe med barn/unge samt deres familier. På Handlingsplanfestivalen vil hun sammen med Merete Haugen dele erfaringer i arbeidet med tverrsektorielle samhandlingsmodeller fra 2008 og frem til i dag.

Yvonne Larsen

Yvonne Larsen

Yvonne Larsen er nestleder ved Kompetansesenter rus Oslo (KORUS). Hun er utdannet lektor og har over 25 års erfaring fra forebyggende arbeid i Oslo kommune. Hun har et særskilt ansvar for forebygging og folkehelsearbeidet ved senteret, der universell forebygging og ungdata er sentrale elementer. Yvonne er opptatt av kunnskapsbasert forebygging, og vil på Handlingsplanfestivalen snakke om implementerings- og utviklingsarbeidet av metodikken i Sisterhood. Hun har vært prosjektleder for håndbøkene til Sisterhood og Brotherhood, og har deltatt i ressursgruppe i Oslo siden 2007.

Kim Aas

Kim Aas

Kim Aas er leder for PP-tjenesten i Skien kommune. Han har vært rektor på Stigeråsen skole i 7 år og skal dele erfaringer fra arbeidet som er gjort på denne skolen. Stigeråsen har jobbet systematisk over lang tid med å skape et inkluderende læringsmiljø med tydelig fokus på tilhørighet som nødvendig betingelse. Dette har over tid også utviklet seg til å bli et arbeid med å skape et inkluderende nærmiljø. Stigeråsen skole vant i 2019 Dronning Sonjas skolepris for arbeidet med å skape likeverd og inkludering.

Isabel Espinoza

Isabel Espinoza

Isabel Espinoza er SaLTo-koordinator og prosjektleder for Sisterhood i Bydel Frogner, Oslo kommune. Hun er utdannet cand. mag. med kriminologi og pedagogikk ved UIO og videreutdanning i psykososialt arbeid blant barn og unge fra VID, samt prosjektledelse og coaching og ledelse fra USN. Hun er opptatt av forebyggende og helsefremmende arbeid med mål om å gi ungdom alternative mestringsarenaer. På Handlingsplanfestivalen vil hun snakke om implementerings- og utviklingsarbeidet av metodikken i Sisterhood. Hun har fulgt og ledet Sisterhood arbeidet siden 2006, og Brotherhood siden 2019.

Elisabeth Nærestad

Elisabeth Nærestad

Elisabeth Nærestad er enhetsleder for barne- og familietjenester i Arendal kommune. Hun brenner for å bygge gode strukturer for tverrfaglig samarbeid og å engasjere hele kommunens tjenesteapparat i arbeidet med å gi barn og unge en god oppvekst. Hun har ledet arbeidet med å innføre BTI-modellen i Arendal, og har erfart at det finnes trøbbel i grenseflatene. På handlingsplanfestivalen vil hun snakke om hvordan planer og strategier kan bidra til kontinuitet og felles retning gjennom omorganiseringer i kommunen og nye statlige føringer.

Synøve Magnussen Wiig

Synøve Magnussen Wiig

Synøve Magnussen Wiig er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og har erfaring med å jobbe med voksne med selvmordsatferd fra blant annet Akutt-team og akuttpsykiatrisk avdeling. Synøve er særlig opptatt av å bidra til at helsepersonell kan kjenne seg tryggere i samtaler om vanskelige tema. Hun ønsker å bidra til økt forståelse og refleksjon med vekt på relasjonen mellom behandler og klient slik at samtalene kan gi gode prosesser og endring. Synøve er også særlig opptatt av hvordan barn som pårørende til foreldre med selvmordsatferd blir ivaretatt slik at de kan få samtaler som kan gi mening til det de opplever og et sted å dele bekymringer.

Kristin Frich Moe

Kristin Frich Moe

Kristin Frich Moe er psykologspesialist med fordypning i barn og unge, og har lang erfaring med klinisk arbeid i første- og andre linje tjenesten. Kristin er ansatt som studieleder for intersubjektiv terapi ved RBUP, og er særlig opptatt av å sikre økt kunnskap og forskning knyttet til barn som pårørende når foreldre har selvmordsatferd. Kristin har blant annet gjort en kunnskapsoppsummering, og skrevet flere artikler om temaet. Som Synøve er også Kristin opptatt av hvordan barn som pårørende til foreldre med selvmordsatferd blir ivaretatt slik at de kan få samtaler som kan gi mening til det de opplever og et sted å dele bekymringer.

Grete Lillian Moen

Grete Lillian Moen

Grete Lillian Moen er klinisk barnevernpedagog, familieterapeut og pårørende. Hun er særlig opptatt av at barn og unge som pårørende, og vil i innlegget snakke om hvordan hun opplevde det da hennes mor forsøkte å ta sitt eget liv da Grete var knappe 17 år. Grete jobber til daglig som gruppelærer i familieterapi ved RBUP. Også Grete er opptatt av hvordan barn som pårørende til foreldre med selvmordsatferd blir ivaretatt slik at de kan få samtaler som kan gi mening til det de opplever og et sted å dele bekymringer.

Torstein Garcia de Presno

Torstein Garcia de Presno

Torstein Garcia de Presno er utdannet sosionom, har en master i diakoni, og jobber i det daglige som spesialrådgiver på RVTS Sør. Han har engasjert seg i og jobber mye med forebygging, kompetanseutvikling og undervisning. Han er ofte å finne sammen med ansatte som jobber for en bedre hverdag for barn, om det er snakk om ansatte i skoler, barnehager eller barnevern. På handlingsplanfestivalen vil han og Miriam Ekra presentere TBO-S, et verktøy for felles refleksjon og kompetanseheving om traumer og stressbelastninger, laget for ansatte i skolen.

Miriam Ekra

Miriam Ekra

Miriam Ekra er spesialrådgiver i RVTS Sør, hvor hun jobber med forebygging, kompetanseutvikling, veiledning og undervisning. Hun er utdannet lærer, og har master i ledelse. Hun har tidligere jobbet i skolen som lærer og leder, og som fagleder for skolemiljø hos Statsforvalteren i Agder. Hun er opptatt av viktige samtaler med barn og unge, og hvordan trygge voksne kan bidra til å skape gode hverdager og oppvekstforhold.

Gina Lund

Gina Lund

Gina Lund er en norsk tidligere Arbeiderparti-politiker, jurist og embetskvinne. Hun er statsforvalter i Agder, utnevnt for seks år fra 2022. Hun kom fra stillingen som spesialrådgiver i Kunnskapsdepartementet i New Dehli i India. I perioden fra 2009-2013 var hun statssekretær for Arbeids- og sosialministerne Rigmor Aasrud, Hanne Bjurstrøm og Anniken Huitfeldt. Gina Lund har vært direktør i Kompetanse Norge (tidligere Vox)fra januar 2015 fram til 2019.

Trine Lise Olsen

Trine Lise Olsen

Trine Lise Olsen, født i Båtsfjord i Finnmark og oppvokst i Indre Billefjord. Bor nå i hovedstaden. Hun livnærer seg som komiker, skuespiller og konferansier. Hun vant "Den norske humor», som var et talent humorshow på NRK i 2009. Etter det begynte hun å gjøre stand up, og siden 2010 har hun vært komiker på heltid og underholdt land og strand. Trine Lises hjertesak er fosterbarn. Hun fronter kampanjer og deltar mye på fosterhjemskonferanser, både som foredragsholder og underholder.

Francois Elsafadi

Francois Elsafadi

Francois Elsafadi er født i Libanon og tilbrakte store deler av barndommen som flyktning i Berlin. Han kom til Norge som 14-åring og var på dette tidspunktet i ferd med å havne i et dårlig miljø i Tyskland. Det samme kunne han ha gjort i Norge om han og familien ikke hadde blitt så bra integrert som de ble. Francois har opplevd den positive effekten som lokalsamfunnet og personlige relasjoner kan ha, og dette er en viktig årsak til at han har engasjert seg i integreringsdebatten.

André Vaaler & Oscar Jansen

André Vaaler & Oscar Jansen

André Vaaler var på jakt etter en illustratør i 2005 da han fikk for seg å lage en barnebok om Colorfamilien, Color Lines båter. Etter dette har Oscar Jansen og André Vaaler vært på en lang og spennende reise. Jansen spiller piano, tegner, maler mens Vaaler skriver, leser og synger. Når de er sammen kommer idéene, sanger blir til og regien for hver ny opptreden blir lagt. Det handler om å formidle noen ord, noen harmonier og noen streker og farger fra selve livet.

Gyril Lunde Tusvik

Gyril Lunde Tusvik

Gyril Lunde Tusvik er utdannet adjunkt, og har jobbet som lærer i over 20 år. I januar 2020 mistet hun sin eldste sønn Jens, i en ufrivillig overdose. I etterkant av dødsfallet har hun vært med på å starte ungdomsprosjektet Rocket-Man. Deres historie deles i NRK-serien RUS.

Kjetil Haugersveen

Kjetil Haugersveen

Kjetil Haugersveen, leder av Eidanger idrettslag som blant annet driver prosjektet Rocket-Man. Var sammen med foreldrene til Jens med å starte opp prosjektet. jobber til daglig som SLT koordinator i kommunen.

Elisabet Solheim Buøen

Elisabet Solheim Buøen

Elisabet Solheim Buøen er PhD i psykologi og forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør og førsteamanuensis II ved Handelshøyskolen BI. Hennes forskning fokuserer på hvilke faktorer ved barnehagen som påvirker små barns trygghet, trivsel og utvikling med spesielt fokus på betydningen av relasjonen mellom barn og voksne. Elisabet Solheim Buøen har bidratt i flere fagbøker samt en rekke vitenskapelige publikasjoner.

Aud Ørnes

Aud Ørnes

Aud Ørnes er spesialrådgiver ved RVTS Sør. Utdannet barnevernspedagog med påbygging av samfunnsvitenskap og ledelse. Har lang erfaring fra barnevernfeltet. Yrkeserfaring fra barnevernsinstitusjon, som fagkonsulent i fylkesbarnevernet. Den lengste yrkeserfaringen er fra kommunalt barnevern i rollen som kontaktperson, teamleder og barnevernleder over mange år. Videre har hun jobbet som spesialrådgiver i Helsetilsynet.

Anne-Kristin Imenes

Anne-Kristin Imenes

Anne-Kristin Imenes er psykolog og spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Hun har lang erfaring i arbeid med barn, ungdom og familier både fra kommune og i spesialisthelsetjeneste. Hun er også fagbokforfatter og en ettertraktet formidler, kursholder og veileder. For tiden jobber hun som seniorrådgiver ved kompetansesenter rus i Skien (KORUS-SØR).

Geir Borgen

Geir Borgen

Geir Borgen er ansatt ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og er utdannet lege med spesialisering i pediatri. Han har lang erfaring i å undersøke barn og voksne som har vært utsatt for vold og overgrep. Han er redaktør for nettstedet dinutvei.no. På årets Handlingsplanfestival vil han presentere Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner, som ble lansert våren 2022.

Linda Jakobsen

Linda Jakobsen

Linda Jakobsen er Barn- og familiesjef Horten kommune, med det helhetlige ansvaret for Helsetjenesten for barn og unge, Barnehabilitering, Enslige mindreårige flyktninger, Forebyggende enhet og Barneverntjenesten.

Hege Klavenes

Hege Klavenes

Hege Klavenes er utdannet barnevernspedagog og har en master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge. Har jobbet 15 år i barneverntjenesten i ulike roller, som kontaktperson, teamleder og barnevernleder. I dag er hun leder av barneverntjenesten i Horten kommune, som er organisert under Barne- og familietjenesten. Hun vil fortelle om hvordan barneverntjenesten, og oppvekst for øvrig, har arbeidet for å ivareta kravene til kommunen som følger av reformen.

Monica Andersen

Monica Andersen

Monica Andersen er kommunalsjef for barnehage i Bærum kommune, og har ledet arbeidet med TETT PÅ - kvalitet i bærumsbarnehagen. Sammen med Ane Ellestad vil hun dele erfaringer med å jobbe med systematisk kvalitetsarbeid over tid, i over 80 barnehager i Bærum.

Ane Ellestad

Ane Ellestad

Ane Ellestad er spesialrådgiver på Barnehagekontoret i Bærum, og har jobbet mye med implementeringen og utrullingen av kvalitetssatsningen TETT PÅ. Sammen med Monica Andersen vil hun dele erfaringer med å jobbe med systematisk kvalitetsarbeid over tid, i over 80 barnehager i Bærum.

Tine Krumm Haugen

Tine Krumm Haugen

Ansatt i barneverntjenesten Kristiansand, for tiden utlånt til Helsetjenester Barn og unge, med tanke på Oppvekstreformens krav til forebyggende arbeid. Har en arbeidshverdag som består i samarbeid med ansatte på helsestasjonen, rundt familier som ligger på grensen mellom forebyggende arbeid i hht Oppvekstreformen, og melding til barneverntjenesten i hht Lov om Barneverntjenester.

Siv Nina Lindland Sletten

Siv Nina Lindland Sletten

Nina er opptatt av forebygging og potensialet som ligger i å arbeide på tvers av fag og områder. Hun har tro på å forbedre tjenestene i samarbeid med dem tjenestene er ment for. Hun har bred erfaring fra forebyggingsfeltet og Statens Barnehus, og har en master i psykisk helse med fokus på barn og unge med bekymringsfull og skadelig seksuell atferd. Hun har utarbeidet gruppetilbudet «Vanlig, men vondt» og er for tiden prosjektleder for Kristiansand kommunes arbeid med handlingsplan mot vold og seksuelle overgrep, barn og unge.

Helene Møllenberg

Helene Møllenberg

Helene er psykolog og spesialist i klinisk arbeid med barn og unge. Hun har bred erfaring som kommunepsykolog i ulike kommuner og har også jobbet i spesialisthelsetjenesten. Helene brenner for folkehelsearbeid, og for utviklingen av gode, fleksible tjenester som finner løsninger sammen med barn og familier. Helene er for tiden ansatt som rådgiver i oppvekst i Kristiansand og er prosjektleder for arbeidet med oppvekstreformen.

Kari Evensen

Kari Evensen

Kari Evensen er direktør i oppvekstavdelingen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Hun har 28 års erfaring fra skoleverket, både som lærer, rådgiver, inspektør og rektor, men har de siste 13 årene jobbet hos Fylkesmannen/Statsforvalteren. Hun er cand.polit., med pedagogikk som hovedfag. Utsatte barn og unge har i alle år vært hennes hjertebarn.

Pernille Lavoll Baade

Pernille Lavoll Baade

Pernille jobber som spesialrådgiver ved RVTS Sør og er prosjektleder for Handlingsplanfestivalen. Hun jobber for det meste med tjenester for barn og unge, og da spesielt knyttet til vold og overgrep. Skadelig seksuell atferd blant barn og unge (SSA) er et av hennes hovedområder. Hun bistår kommuner med planarbeid, både i utarbeidelse og i realisering av planer. På årets festival vil hun presentere viktige punkter fra regjeringens handlingsplaner «Frihet fra vold» og «Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold», og knytte disse til det praktiske arbeidet i kommunene.

Heine Steinkopf

Heine Steinkopf

Heine er fagleder ved RVTS-sør. Psykologspesialist og PhD i psykologi. Er opptatt av relasjonen og felleskapets kraft for forebygging og behandling av psykisk uhelse. Det store potensialet ligger i Menneskemøtene. Skal snakke om den menneskelige faktoren i kommunalt planarbeid; det er mennesker som skal gjøre planene til praktisk virkelighet, og få de gode idéene til å leve. Hvordan integrere den menneskelige faktor i planarbeidet?

Anne-Lill Nord Nilsen

Anne-Lill Nord Nilsen

Anne-Lill er spesialrådgiver ved RVTS Sør. Utdannet Sosialpedagog med påbygg av masterprogram i Psykososial helse og videreutdanning barnevern ved Universitetet i Agder. Hun har lang erfaring fra barnevernsfeltet. Yrkeserfaring fra barnehage og skole, kommunalt- og fylkesbarnevern/bufetat, samt Statens Barnehus i Agder. Anne-Lill har vært hovedansvarlig ved RVTS Sør i utvikling og implementering av snakkemedbarn.no fra oppstart i 2017. Hun er spesielt opptatt av barn og unges mulighet til medvirkning.

Merethe Løland

Merethe Løland

Merethe Løland, tidligere barnevernsbarn, barnevernsmamma og tidligere fostermor til eget barn. Leder av Organisasjonen for barnevernsforeldre siden mai 2015. Brenner for sårbare mennesker, og har en ambisjon om at ingen skal gå gjennom en omsorgsovertakelse alene. Kunnskap og erfaringer, deles best i samarbeid og samhandling!

Charlotte Stokstad

Charlotte Stokstad

Charlotte Stokstad er avdelingsdirektør i avdeling for barnerett i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Hun er jurist, og har lang erfaring med rettsområder der barn og unge og deres familier står sentralt. Hun er opptatt av å jobbe tverrfaglig, og å benytte jussen som virkemiddel for å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Til daglig leder hun en gjeng jurister som forvalter rettsområdene barnevern, familievern, adopsjon, krisesenter og barneloven.

Vemund Aspeggen

Vemund Aspeggen m/ungdomspanel

Vemund er ansatt i Larvik kommune som prosjektleder. Ung Arena skal være en åpen dør og en ikke stigmatiserende arena for ungdom med behov for ulik grad av psykisk helsehjelp. I Ung Arena skal ungdommene oppleve godt koordinerte og helhetlige tjenester samt et sømløst samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. Ung Arena Larvik utvikles i samskaping mellom ungdom, Larvik kommune og Sykehuset i Vestfold.

Adil Khan

Adil Khan

Adil Khan er for mange kjent som vinner av den første sesongen av "So You Think You Can Dance" på TV Norge, dommer i "Norske Talenter" på TV2 og programleder for "Adils Hemmelige Dansere" på NRK. Han har stått på de største teaterscenene i Norge og har mottatt en rekke pris-nominasjoner for roller i TV, film og teater. Talentet og formidlingsevnen hans har gjort han til en kritikerrost skikkelse i kulturbransjen.

Peder Kjøs

Peder Kjøs

Peder Kjøs ble utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 1997. Han er spesialist i klinisk voksenpsykologi (2005) og har doktorgrad i psykologi (2017). Peder har bakgrunn fra avhengighetspsykologi, barnevern, psykiatrisk sykehus og privat praksis. Han har jobbet som veileder og kursholder for psykologer i høyere utdanning. Han har skrevet en rekke bøker, deriblant «Berøring», «Angst» og «Alene».

Maria Østhassel

Maria Østhassel

Maria Østhassel er psykologen bak den populære SoMe-profilen @psyktdeg hvor hun formidler og omtaler ulike tema innen psykisk helse. Maria brenner for forebygging og opprettet kontoen med et ønske om å nå ut til ungdom med tips og råd til hvordan man kan ivareta sin egen psykiske helse. Ved bruk av humor, dans, skuespill og et brennende engasjement byr hun på seg selv for å formidle faget.

Inga Bejer Engh

Inga Bejer Engh

Inga Bejer Engh er barneombud i en periode på seks år. Hun er utdannet jurist, og har mange års erfaring som dommer og statsadvokat. Sammen med 20 andre personer jobber hun for å overvåke og påvirke barn og unges rettigheter i samfunnet.

Aud Ørnes

Aud Ørnes

Aud Ørnes er spesialrådgiver ved RVTS Sør. Utdannet barnevernspedagog med påbygging av samfunnsvitenskap og ledelse. Har lang erfaring fra barnevernfeltet. Yrkeserfaring fra barnevernsinstitusjon, som fagkonsulent i fylkesbarnevernet. Den lengste yrkeserfaringen er fra kommunalt barnevern i rollen som kontaktperson, teamleder og barnevernleder over mange år. Videre har hun jobbet som spesialrådgiver i Helsetilsynet.

Grete Lillian Moen

Grete Lillian Moen

Grete Lillian Moen er spesialrådgiver/studieleder ved RBUP. Utdanner klinisk barnevernspedagog med lang erfaring innen psykisk helse og barnevern. Grete er brennende engasjert i barn som pårørende og har blant annet skrevet boken «Barns møte med psykisk lidelse. En datters historie».

Anne-Kristin Imenes

Anne-Kristin Imenes

Anne-Kristin Imenes er psykolog og spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Hun har lang erfaring i arbeid med barn, ungdom og familier både fra kommune og i spesialisthelsetjeneste. Hun er også fagbokforfatter og en ettertraktet formidler, kursholder og veileder. For tiden jobber hun som seniorrådgiver ved kompetansesenter rus i Skien (KORUS-SØR).

Lars Erik Eide Johansen

Lars Erik Eide Johansen

Lars Erik Eide Johansen er psykologspesialist og jobber som rådgiver for selvmordsforebyggende arbeid ved Sykehuset Telemark HF. Han har en variert bakgrunn og tidligere blant annet jobbet ved Allmennpoliklinikk i Vestmar og som teamleder for Ambulant team i Vestmar. Han er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har jobbet som psykolog siden 2005. Det siste året har han jobbet som rådgiver/psykologspesialist ved Klinikksjefens stab Klinikk for psykiske helse og rusbehandling STHF og er Sykehuset Telemarks representant i Selvmordsforebyggende nettverk i Helse Sør-Øst.

Heidi Dickinson

Heidi Dickinson

Heidi Dickinson fra Leve er etterlatt og pedagog. Hun sitter i Leves landsstyre og er deres representant i nasjonalt forum for forebygging av selvmord. Hun jobber inn mot faggrupper og etterlatte. I sitt arbeid i Leve gjennom de siste 10 årene har hovedfokus vært barn og unge som etterlatte ved selvmord. Selvmordsstatistikken viser at dette er en viktig gruppe også i det forebyggende arbeidet.

Linn Øysæd Gyland

Linn Øysæd Gyland

Linn Øysæd Gyland er tidligere folkehelsekoordinator i Lyngdal, og vil dele tanker om utfordringer og løsninger fra Lyngdal sitt arbeid med samkjøring av planer for å gi bedre tjenester til barn og unge. Flere kommuner i Agder samarbeider med å se ulike områder innen oppvekst i et helhetlig, kunnskapsbasert rammeverk, under overskriften «Helhetlig oppfølging av risikoutsatte barn og unge.» Hvordan kan man skape synergieffekter mellom ulike prosjekter og satsinger.

Marius Sjømæling

Marius Sjømæling

Marius Sjømæling tok initiativ til å starte BaR i 2009. Han har vokst opp med en rusavhengig og psykisk syk mor og har god kunnskap og erfaring om hvordan det er å vokse opp i omgivelser preket av rus, vold og psykisk sykdom. Organisasjonene Barn av rusmisbrukere – BaR er Norges eneste landsdekkende organisasjon for barn som har vokst opp med foreldres rusproblematikk. BaR arbeider for å fremme barneperspektivet og barnas stemme.

Vegard Nilsen

Vegard Nilsen

Vegard Nilsen er spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin med doktorgrad innenfor forebygging av type 2 diabetes. Etter 20 år på sykehus i Førde og Kristiansand arbeidet han 5 år som kommuneoverlege i Søgne, nå er han direktør for folkehelse i Agder fylkeskommune. På fritiden synger han i mannskor, hogger mer ved enn han kan brenne og er glad i menneskemøter, spesielt menneskemøter rundt et bål.

Tanja Antoniette Sæthre Ekeid

Tanja Antoniette Sæthre Ekeid

Tanja Antoniette Sæthre Ekeid er psykologspesialist i virksomhet psykisk helse og avhengighet for voksne. Ansatt i staben til virksomhetsleder og jobber både med planer, rådgivning og veiledning i tillegg til en del klinisk virksomhet (i hovedsak gruppepsykoterapi).

Marthe Opsal

Marthe Opsal

Marthe Opsal er psykologspesialist. Jobber ved psykisk helsetjenester for barn og unge, familiehuset, i Tønsberg kommune. Er med i prosjektgruppen som jobber med handlingsplan for selvmordsforebygging i Tønsberg kommune.

Elisabeth Skjæveland Paulsen

Elisabeth Skjæveland Paulsen

Elisabeth Skjæveland Paulsen er seniorrådgiver i Tønsberg kommune. Er med i prosjektgruppen som jobber med handlingsplan for selvmordsforebygging i Tønsberg kommune.

Astrid Sandmoe

Astrid Sandmoe

Astrid Sandmoe er utdannet sykepleier med mastergrad fra University of South Australia og doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Har gjennomført flere prosjekter om kommunenes voldsarbeid og spesielt om kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. De siste seks årene arbeidet som seniorforsker ved NKVTS.

Hilde Schjerven

Hilde Schjerven

Hilde Schjerven er virksomhetsdirektør for oppvekst i Færder kommune. Hilde arbeider i en kommune som er veldig opptatt av samskaping og medvirkning. Gode prosesser mobiliserer ressurser som vi har i oss, mener Hilde. Hilde er også opptatt av at barn og unges stemme skal bli hørt og at ALLE skal få mulighet til å nå sine potensial i trygge, aktive lokalsamfunn.

© Samarbeid Sør | Tilgjengelighetserklæring