Oppvekstreformen:
Fra samhandling til å handle sammen

En inspirasjonsfestival om kommunenes arbeid med psykisk helse, vold, rus og psykiske traumer.

Informasjon Påmelding

Handlingsplanfestivalen 2024

20. - 21. november
Farris Bad

Til deg som er leder eller gitt ansvar for handlingsplanarbeid i kommunen:
Vi ønsker velkommen til en inspirasjonsfestival om kommunenes arbeid med psykisk helse, vold, rus og psykiske traumer.

Målgruppe
Målgruppa for Handlingsplanfestivalen 2023 er kommunedirektører, enhetsledere, fagledere, og andre som har ansvar for planarbeid og tjenesteutvikling i kommunene.


Formål
Bidra til inspirasjon i det viktige og vanskelige arbeidet med å utarbeide kommunale planer som fører til endring i tjenestene, og til beste for kommunens innbyggere.

Handlingsplanfestivalen 2023 går dypere inn i Oppvekstreformens betydning for kommunenes tjenester for barn, unge og familier. Reformen skal blant annet bidra til å styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging, hjelpen skal tilpasses bedre barn og familiers behov og kommunene skal sørge for å samordne sitt tjenestetilbud for barn og familier.

De nye samarbeidsbestemmelsene, som berører 14 velferdstjenestelover, har som formål å styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier gjennom økt samarbeid mellom velferdstjenestene.

På årets festival vil vi sette søkelys på laget rundt barn, unge og familier som trenger sammensatte eller koordinerte tjenester, og se på hvilke måter vi kan lage gode arenaer for samarbeid og samordning av tjenester.

Kommunestyret skal vedta en plan for kommunens forebyggende arbeid.

Planen skal beskrive hva som er målene for arbeidet, hvordan arbeidet skal organiseres og fordeles mellom etatene i kommunen, og hvordan etatene skal samarbeide. Vi ser på hva som skal til for å lage en god plan som fører til bedre tjenester for barn og familier, og hvordan det er mulig å sikre gode planprosesser der flere planer inngår på tvers av tjenester og sektorer.

En viktig forutsetning for å lykkes med reformen er god ledelse og styring. Vi spør hva som er leders rolle i samhandling, og trekker frem erfaringer på kommunal ledelse i endringsarbeid.

Stemningsvideo

© Samarbeid Sør | Tilgjengelighetserklæring